"Mazowia" dla Pragi

"Partnerstwo na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin ze środowisk z problemami społecznymi w warszawskich dzielnicach Praga Północ i Praga Południe" - seminarium na temat utworzenia takiego projektu zorganizowała 12 kwietnia Federacja Organizacji Służebnych "Mazowia".

Celem projektu jest nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami pomocy społecznej, służby zdrowia, organów wymiaru sprawiedliwości i władzami dzielnicy - dla poprawy jakości oferty pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z problemami społecznymi. Projekt skierowany jest także do kuratorów zawodowych i społecznych, praskich szkół, straży miejskiej, instytucji kultury i przedsiębiorców.

Wykorzystane zostaną berlińskie doświadczenia w tworzeniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Podczas seminarium mówił o nich przedstawiciel Parytetowego Związku Socjalnego Berlina dr Eberhard Loehnert, który w podsumowaniu stwierdził: partnerstwo daje większe rezultaty niż suma działań pojedynczych; musi być zbudowane oddolnie oraz uzupełnione przez koordynację odgórną.

Na Pradze Południe powstało kilka koalicji organizacji na rzecz dzieci i młodzieży, np. Rada świetlic południowopraskich. Przedstawiciele 15 placówek spotykają się raz w miesiącu. Odbyła się kampania "Zachowaj trzeźwy umysł", zakończona festynem. Realizowany jest program "Zagospodarowanie czasu wolnego": zajęcia w OSiR, w hali sportowej, nauka pływania, piłka nożna. Najdłuższa kampania, "Praska sieć pomocy dziecku krzywdzonemu", prowadzona jest na mocy uchwały Rady Dzielnicy z 2002 roku. Liderem koalicji jest tu Fundacja "Dzieci niczyje". W 2007 roku, z tą fundacją realizowany będzie nowy program, z młodymi matkami i kobietami w ciąży. Praga Północ ma w takich działaniach bogate doświadczenia. Już w latach 1996-97, z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej powstało Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz dzieci i młodzieży. W 2002 roku w skład Forum wchodziło kilkanaście organizacji, a także policja i straż miejska. "Wypracowaliśmy zasady, nauczyliśmy się razem rozwiązywać konkretne problemy. Ogniwami Forum są wszyscy, którzy wchodzą w jego skład" - podkreśla Grażyna Auguścik z OPS. Efekty współpracy to m.in. projekt teatralny (2005/2006) i tegoroczny "Praski Klub Gimnazjalisty". Więcej szczegółów poznamy podczas najbliższego spotkania Forum. Informacje o instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, działających na Pradze Północ na rzecz dzieci i młodzieży, można znaleźć w wydanym niedawno Informatorze oraz na www.oratorium.waw.pl/forum.

W tworzeniu i realizacji programu na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi pomocne będą doświadczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Narkomanii, a także berlińskiego Stowarzyszenia Parents Against Drugs. Profilaktyka uzależnień ma w Berlinie długą tradycję. W II połowie lat 80. realizowano tu bardzo dużo projektów informacyjnych i edukacyjnych, nastawionych na profilaktykę, np. "Nie - dla narkotyków". Brakowało komunikacji między organizacjami pozarządowymi, a także między tymi organizacjami a administracją. W wyniku konkursu powstała placówka ds. profilaktyki uzależnień, która na zlecenie administracji Landu Berlin działa przy organizacji pozarządowej. Dr Wolfgang Drahs ze stowarzyszenia PAD zauważył wiele podobieństw w omawianej tematyce między Berlinem a Warszawą i zadeklarował chęć współpracy

Zespół roboczy Projektu Partnerstwo na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin z problemami społecznymi na Pradze Północ i Pradze Południe złoży roboczą wizytę w Specjalistycznej Poradni Profilaktyki Narkomanii w Berlinie. Projekt ten finansowany jest przez niemiecką Fundację "Akcja Człowiek", a partnerem w projekcie jest Parytetowy Związek Socjalny Berlina.

Są prawne możliwości łączenia organizacji pozarządowych w formy partnerstwa publiczno-społecznego. "Mazowia" nie będzie tworzyć takich partnerstw; może pomóc w ich tworzeniu: przygotować organizacje, zapewnić szkolenie, wymianę informacji; przekazać doświadczenia w wypracowaniu standardów usług społecznych.. Inicjatywa musi wychodzić od samych organizacji - podkreślił Zbigniew Wejcman, wiceprezes "Mazowii". Na ten aspekt zwracała też uwagę koordynatorka projektu Agnieszka Kozaczyńska: sprawy merytoryczne będą wybierane "oddolnie"; wokół nich będą się integrować organizacje. Pierwszym kryterium włączenia w projekt będzie zaangażowanie. Utworzenie partnerstwa daje nadzieję, że w ciągu kilku lat powstanie interdyscyplinarny system z udziałem organizacji pozarządowych, administracji, policji, służby zdrowia i innych partnerów - efektywnie pomagający dzieciom, młodzieży i rodzinom z problemami społecznymi.

Zainteresowane organizacje mogą nawiązać kontakt z Federacją Organizacji Służebnych "Mazowia", ul. Nowy Świat 49/308, tel. 022 551 54 74.


K.
6748