Wspólnoty mieszkaniowe

Skąd brać pieniądze na remonty?

Wielkim problemem większości wspólnot mieszkaniowych, zwłaszcza w starych budynkach, są niezbędne remonty. Skąd jednak wziąć środki na sfinansowanie ocieplenia budynku, remont klatki schodowej czy wymianę instalacji?

Coraz więcej banków w ofercie posiada specjalne kredyty dla wspólnot mieszkaniowych. Chociaż wspólnota nie posiada osobowości prawnej, to jednak ma zdolność kredytową akceptowaną przez banki. Kredyty im oferowane mają status inwestycyjnych lub termomodernizacyjnych. Droga do kredytu nie jest ani krótka, ani łatwa, ale warto ją przejść, szczególnie, że w przypadku kredytów termomodernizacyjnych można liczyć na 25% dotację państwową w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej. Pierwszym warunkiem, jaki trzeba spełnić jest podjęcie przez wspólnotę uchwały w sprawie kredytu i upoważnienie zarządcy do reprezentowania mieszkańców. Kredyt udzielany jest maksymalnie na 10 lat, a jego kwota nie może przekroczyć 80% kosztów modernizacji.

Aby otrzymać taki kredyt, wspólnota musi spełniać określone warunki m.in. wykazać się płynnością finansową i regularnymi wpłatami na fundusz remontowy. Wynika to z faktu, że jedynym zabezpieczeniem dla banku jest często pełnomocnictwo do rachunku, na którym mieszkańcy gromadzą pieniądze na remonty. Z tego powodu ważne jest, aby jak największe środki się na nim znajdowały. Niewiele jest wspólnot, które mogą finansować remonty z własnych środków. Pieniędzy jest zawsze za mało, składka na fundusz wysoka dla mieszkańców, ale niewystarczająca na zaspokojenie wszystkich potrzeb.

Zanim zarządca udzieli bankowi pełnomocnictwa do konta, na którym znajdują się pieniądze gromadzone przez mieszkańców w ramach funduszu remontowego, musi mieć pewność, że mieszkańcy będą regularnie wpłacać ustalone kwoty. I tu często pojawiają się problemy, bo terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań często nie jest najmocniejszą stroną mieszkańców lub najemców lokali.

Coraz popularniejszą metodą mobilizowania mieszkańców do regularnego wywiązywania się z opłat jest współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej. Instytucja ta działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i pośredniczy w wymianie informacji gospodarczych o nierzetelnych i rzetelnych konsumentach i przedsiębiorcach. Największym tego rodzaju biurem działającym w Polsce jest InfoMonitor. Jego akcjonariuszami są: Biuro Informacji Kredytowej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Związek Banków Polskich. Posiada dostęp do ok. 1,7 mln informacji gospodarczych.

Wspólnoty mieszkaniowe samodzielnie zarządzające należącymi do nich zasobami mieszkaniowymi, które podpisały umowy abonenckie, mają dostęp poprzez internet i przeglądarkę www do bazy informacji gospodarczych w Systemie BIG InfoMonitora, w której mogą weryfikować konsumentów-lokatorów i przedsiębiorstwa korzystające z ich zasobów mieszkaniowych. Mogą również przekazywać informacje negatywne na temat tych klientów, którzy nie płacą uzgodnionych opłat czynszowych i wpłat na fundusz remontowy. InfoMonitor współpracuje z instytucjami finansowymi i operatorami telefonicznymi, którzy regularnie sprawdzają w jego bazie rzetelność swoich potencjalnych klientów. Z tego powodu znalezienie się w niej może utrudnić zakup telefonu komórkowego, bądź uzyskanie kredytu w banku. Inaczej wygląda sytuacja z zarządcami zewnętrznymi, którzy świadczą usługi zewnętrzne na rzecz wspólnot. Nie są oni, w świetle Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, upoważnieni do bezpośredniego przekazywania informacji gospodarczych na temat lokatorów i najemców do biur, gdyż nie są pierwotnymi właścicielami długów. Aby nawiązać współpracę z BIG zarządca musi uzyskać od wspólnoty pełnomocnictwo do jej reprezentowania i do przekazywania, aktualizowania i usuwania informacji gospodarczych. Aby dopełnić formalności ogół mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej powinien podjąć uchwałę o nawiązaniu współpracy z biurem informacji gospodarczej i o udzieleniu pełnomocnictwa do przekazywania, aktualizowania i usuwania negatywnych informacji gospodarczych o zalegających z czynszem lokatorach lub najemcach. Tak upełnomocniony zarządca podpisuje umowę z biurem w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, która staje się klientem biura i zostaje zarejestrowana w rejestrze klientów. Zarządca obsługujący więcej niż jedną wspólnotę powinien podpisać odrębną umowę z BIG-iem dla każdego podmiotu, który obsługuje.

Pożytek ze współpracy z biurem mają zarówno wspólnoty, jak i sam zarządca. Zwiększenie płynności finansowej, a co za tym idzie, realna szansa na uzyskanie kredytu, podnoszą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców modernizowanych budynków. Biorąc pod uwagę fakt, iż zarządca nieruchomości działający na rzecz wspólnoty otrzymuje wynagrodzenie stałe i premie od ściągalności należności, współpraca z biurem znakomicie poprawia przepływy pieniężne także po jego stronie.


Lidia Roman - Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.


6904