Start w samodzielność

Nietypowa konferencja otworzyła pierwszy projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Północ pn. "Start w samodzielność szansą dla bezrobotnych samotnych matek", współfinansowany z funduszy UE. 28 lipca w hotelu "Hetman" przedstawiciele OPS, władz dzielnicy, Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawy i Biura Funduszy Europejskich spotkali się z beneficjentkami projektu, które przybyły ze swymi małymi dziećmi.

Pomysłodawczynią projektu jest Bożena Kubicka-Łuczak, konsultant ds. bezrobocia w OPS. Rekrutacja odbywała się od kwietnia, w okresie pisania projektu. Z grupy 520 niepracujących kobiet, długotrwale korzystających z pomocy społecznej lub dobrze znanych pracownikom OPS, w wieku aktywności zawodowej (20 - 40 lat), matek samotnie wychowujących dzieci - wytypowano 51 beneficjentek i 30 rezerwowych.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby, które sygnalizują pracownicy socjalni. To szansa na kompleksowe działanie, dzięki funduszom europejskim – powiedziała Teresa Tracz-Zielińska, koordynatorka projektu.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia br. Uczestniczki skorzystają ze szkoleń zawodowych, kursów komputerowych, warsztatów umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, grup wsparcia. W tym czasie ich dzieci będą miały zapewnioną opiekę w żłobku lub przedszkolu.

Podczas konferencji wygospodarowano dla maluchów kącik, gdzie mogły zająć się rysowaniem, dając mamom możliwość skupienia się na treści prelekcji. O sytuacji psychologicznej matki, samotnie wychowującej dzieci, mówiła Grażyna Płachcińska. Wśród czynników, które mają na nią wpływ, wymieniła m.in.: wzorce wyniesione z rodziny pochodzenia, rodzaj wsparcia od rodziny własnej bądź ojca dziecka, dylematy wychowawcze, poczucie osamotnienia i lęk o przyszłość, trudną sytuację ekonomiczną, własny wzorzec moralny, negatywny obraz mężczyzny, walkę o przetrwanie oraz stereotypy społeczne, pejoratywnie oceniające samotne matki. Udział w programie pomoże tym kobietom w nabyciu umiejętności psychospołecznych, korzystaniu z prawa, da im także wsparcie ekonomiczne dla uzyskania wykształcenia. Praktyczna rada w przypadku dylematów wychowawczych: zaprzyjaźnić się z pracownikiem OPS i z psychologiem szkolnym, wychowawcą. W 90% kobiety te nie mogą liczyć na pomoc rodziny; dzięki programowi będą umiały liczyć na dobre własne siły.

W poznaniu siebie, jako drodze rozwoju i wyjścia z kryzysu, pomoże samotnym matkom ... filozofia. Zajęcia z tej dziedziny zapowiedział dr Tomasz Femiak. Celem filozofa nie jest przyzwyczajać do siebie, lecz pomagać poszukiwać narzędzi, postawić pytania; wnioski wysnuwa sam zainteresowany. Podstawowym narzędziem filozofa antycznego była uwaga; dziś nasza uwaga jest rozproszona, wybiórcza - trzeba ją wzmocnić. "Filozofia to przede wszystkim dyskurs" - zgodnie z tą definicją prelegent gorąco zachęcał do zadawania pytań, łatwych i trudnych. Niektóre mamy musiały na miejscu zdać egzamin z umiejętności podzielenia uwagi między słowami prelegentów a potrzebami swoich niemowląt.

Projekt OPS Praga Północ zakłada indywidualną pracę z pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym, psychologiem. Wszystkie zajęcia pomogą samotnym matkom umiejętnie poruszać się na rynku pracy, podniosą ich samoocenę i samodzielność w kształtowaniu warunków życia. Do tzw. twardych rezultatów projektu jego twórcy zaliczają: 51 kontraktów społecznych, uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 70% uczestniczek. Przewidują, że 20% podejmie pracę, 50% uzyska kwalifikacje w zakresie umiejętności korzystania z nowych technologii, 30% uniezależni się od opieki społecznej, a 15% będzie kontynuować naukę. Efekt podjętych działań przedstawione zostaną na konferencji zamykającej projekt, w grudniu br.


K.
5596