Spór o kanalizację

Na ulicę Zabraniecką 10 zaprosili nas mieszkańcy, zdenerwowani budową nowego szamba, w odległości 5 m od budynku mieszkalnego, w miejscu, gdzie znajdował się urządzony przez nich plac zabaw dla dzieci. Bez uprzedzenia, na placu zainstalowany został zbiornik kanalizacji bezodpływowej, szybko przykryty ziemią; o jego istnieniu świadczą tylko wyrastające nad powierzchnię rury do odpowietrzania.

Na Zabranieckiej 10 znajduje się 2-piętrowy budynek, zamieszkany przez 18 rodzin oraz dwa pawilony mieszkalne (13 rodzin) i garaże. Nieruchomością włada Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, zarządcą jest Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., Oddział Zachód w Warszawie.

Na nieszczelne szamba mieszkańcy skarżą się od ponad 10 lat. W piśmie do naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Targówka przypominają, że od 7 lat domagają się od właściciela (PGNiG) likwidacji istniejących w złym stanie szamb oraz podłączenia do kanalizacji miejskiej, która znajduje się w odległości 20 m od posesji. Nadzieję dawały im zapewnienia, zawarte w pismach PGNiG z 2002 r. i MSG z 2004 r.

Zbudowanie nowego szamba mieszkańcy krytykują ze względów ekologicznych i finansowych (koszty budowy szamba i koszt opróżniania zbiornika - kilkanaście tysięcy zł miesięcznie); ich zdaniem, podłączenie do sieci kanalizacyjnej zwróciłoby się już kilka razy (szambiarka przyjeżdża bardzo często, nikt nie kontroluje, czy zbiornik jest wypełniony). Na zebraniu w ubiegłym roku obiecano mieszkańcom normalną kanalizację; teraz słyszą, że nie będą jej mieli nawet za 10 lat, bo to się nie opłaca. Nikt nie powiadomił ich o zamiarze budowy nowego szamba. Do niedawna mieli je za garażami, teraz - tuż przy budynku mieszkalnym. Podczas wizyty dziennikarza NGP przedstawiciele zarządcy nieruchomości obiecali, że rury do odpowietrzania nowego szamba, ustawione na środku dawnego placu zabaw, zostaną przeniesione, a teren będzie splantowany i posiana trawa.

Co na temat, poruszony przez mieszkańców, mówi prawo? Zgodnie z prawem budowlanym, nawet mała inwestycja na cele budowlane powinna być zgłoszona do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. W Delegaturze Biura na Targówku nie ma takiego zgłoszenia.

Ustawa o ochronie środowiska, jako jeden z obowiązków właściciela nieruchomości, przewiduje "przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych".

W obszernej odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Targówek Fabryczny, Centrala PGNiG S.A. wyjaśnia, że spółka włada nieruchomością przy ul. Zabranieckiej 10. Choć w 2003 roku Wojewoda Mazowiecki stwierdził nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy Zabranieckiej 10, decyzja ta pozostaje nieprawomocna z uwagi na odwołanie, złożone przez spadkobierców b. właścicieli, którzy wystąpili do Skarbu Państwa o zwrot tej nieruchomości.

Znajdująca się na terenie przy Zabranieckiej 10 nieszczelna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podłączona była do zbiornika bezodpływowego, wybudowanego w latach 60. Zbiornik trzeba było bardzo często opróżniać, bo przenikały do niego wody gruntowe. Za wywóz nieczystości płynnych PGNiG ponosiło koszty, kilkakrotnie przewyższające kwoty, jakie z tego tytułu płacą lokatorzy - według zużycia ciepłej wody.

W dalszej części pisma PGNiG poinformowało o rozważanych koncepcjach i przesłankach przyjęcia koncepcji modernizacji gospodarki ściekowej na Zabranieckiej 10. "Rozważone zostały:

a) koncepcja wybudowania nowej sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 450 m na nieruchomości obejmującej budynki mieszkalne i magazyny z przyłączem do sieci miejskiej (koszt wykonania robót oszacowano na 717 000 zł) oraz krótszej 250 m z podłączeniem do sieci miejskiej budynków mieszkalnych, a dla budynku magazynowego - budowa zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3 (koszt wykonania robót oceniono na 403 000 zł), przy czym do wykonania przyłącza konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, którego warunkiem koniecznym jest posiadanie tytułu prawnego do gruntu,

b) koncepcja wybudowania dwóch zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych o pojemności 25 m3 każdy oraz jednego zbiornika o pojemności 10 m3 przy budynku magazynu rur; opracowano kosztorys inwestorski oceniający łączną wartość robót na kwotę ok. 34 000 zł netto.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych rozwiązań, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości i tym samym brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, do realizacji przyjęto koncepcję obejmującą budowę zbiorników bezodpływowych. Wykonawcę robót wybrano w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwają końcowe roboty montażowe.

Inwestycja poprawi standard korzystania z nieruchomości przez mieszkańców, zmniejszy koszty, a także zabezpieczy środowisko naturalne przed niekorzystnymi skutkami użytkowania nieszczelnego zbiornika.

Podkreślić należy, że przyjęte rozwiązanie ma charakter interwencyjny i przejściowy, do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i opracowania projektu jej kompleksowego zagospodarowania. W obecnej sytuacji brak jest uzasadnienia formalno-prawnego i biznesowego dla prowadzenia na przedmiotowej nieruchomości inwestycji o bardziej zaawansowanym charakterze".

Komu przyzna rację Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek?


K.

7441